Skip to content

Giới thiệu

Trung tâm An toàn thông tin – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Trung tâm An toàn thông tin được thành lập theo quyết định số 970/QĐ-VNPT-TCCB của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngày 01/07/2015. Trung tâm là bộ phận trực thuộc Ban Công nghệ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; có chức năng tổ chức điều hành các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng viễn thông – công nghệ thông tin –  truyền thông của Tập đoàn VNPT.

Trung tâm An toàn thông tin có các chức năng nhiệm vụ chính như sau:

  • Tổ chức, triển khai các hoạt động, giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn mạng viễn thông – công nghệ thông tin – truyền thông của Tập đoàn.
  • Tổ chức xây dựng, đề xuất Lãnh đạo Tập đoàn ban hành các quy định, quy trình, giải pháp, kế hoạch thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng viễn thông – công nghệ thông tin – truyền thông của Tập đoàn.

  • Tổ chức hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, giám sát các đơn vị thành viên của Tập đoàn trong việc thực hiện các hoạt động, biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng viễn thông – công nghệ thông tin – truyền thông của Tập đoàn.

  • Thực hiện tiếp nhận, tham gia và tổ chức triển khai thực hiện các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước về công tác an ninh mạng, an toàn thông tin tại Tập đoàn.
  • Thực hiện làm đầu mối tổ chức lực lượng phản ứng nhanh (VNPT-Cert) xử lý các sự cố về an ninh mạng, an toàn thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng và Tập đoàn; đầu mối theo dõi, hỗ trợ, phối hợp, giám sát việc triển khai các giải pháp an ninh mạng, an toàn thông tin của Tập đoàn.

  • Tổ chức thu thập thông tin về tình hình khai thác, chất lượng, an toàn mạng và dịch vụ; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất cho Lãnh đạo Tập đoàn các thông tin/số liệu liên quan đến hoạt động an ninh mạng, an toàn thông tin cả Tập đoàn.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Tập đoàn giao phó.

Trung tâm An toàn thông tin

Một số hoạt động

Tổ chức cuộc thi VNPT Secathon 2018

 

Phối hợp tổ chức Diễn đàn “Thách thức và giải pháp công nghệ trong lĩnh vực an toàn bảo mật thông tin”

 

Tham gia cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin 2018

 

Tổ chức Diễn tập An toàn thông tin nội bộ Tập đoàn VNPT

Tổ chức Diễn tập An toàn thông tin nội bộ Tập đoàn VNPT