Tag Archives: flareon9

Tháng Mười Một 14, 2022

Flare-on 9 writeup part2 chal8-11

Tiếp nối phần 1, sau đây là writeup challenge 8 -> 11 của chúng mình 08_backdoor Đề bài cho 1 file thực thi .NET có tên FlareOn.Backdoor.exe Phân tích từ hàm main(), ta thấy hàm flared_38 decompile bị l...