All posts by White Team

Tháng Mười Một 28, 2022

Quy trình Kiểm toán An toàn thông tin

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các giai đoạn cơ bản của quá trình kiểm toán an toàn thông tin, cách tiến hành từng giai đoạn một cách hiệu quả theo những nội dung sau: Các hình t...